TERMODYNAAMINEN FIASKOTässä pari kohtaa. Osoitan Wilder-Smithin sisäiset ristiriitaisuudet.
Meinaan, että jos tenttaat lämpöoppia, niin älä lue Wilder-Smithiä ;)

(**:llä merkitty alue on matematiikkaa, jonka voi hyvin pomppia yli.)
-------------------------------------------------------------------
Matti Leisolan suomentaman
A.E.Wilder-Smithin kirjan
'Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota', 1981,
kritiikkiä

A.E.WILDER-SMITH, ENTROPIA JA TERMODYNAMIIKAN II LAKI:


Oulun yliopiston opetusmonisteen Lämpöoppi mukaan
s.51:
"Prosessit luonnossa tapahtuvat sellaiseen suuntaan, että systeemin +
ympäristön entropia kasvaa." (=Termodynamiikan II laki.)
..
"Systeemin entropiaa voidaan pienentää toisen systeemin avulla, mutta
molempien enrtopioiden summa ei voi pienentyä."

*****************************************************
Entropia lasketaan kaavalla
dS =S2-S1 = dQ / T, missä
dQ = kappaleen lämpömäärän muutos
T = kpl:een lämpötila Kelvineinä
dS = entropian muutos

Olkoon meillä kappaleet A (vesiastia 1g) ja B (rautakappale 10 t).
lämpötilat Tvesi=0 C Trauta=-1 C
Kun kappaleet saatetaan yhteen (eristetyssä astiassa), niin
vesi jäätyy ja rautakappale lämpenee (hiukan, 10 t on suuri määrä!).
Tutkitaan tilanne kun viimeinen molekyyli on juuri jäätynyt, mutta jään
lämpötila on vielä 0 C.
Lämpömäärä dQ,joka siirtyy rautaan, on 335 J. (tässä d merk. 'delta').
(dQvesi = Qloppu-Qalku = -335 J/g * 1 g = -335 J)
Entropian muutokset ovat
dSvesi =-335 J/273 K = -1.227 J/K
============
dRrauta=-335 J/272 K = 1.232 J/K
============
kokonaisentropian muutos = dS= (-1.227+1.232) J/K = 0.0046 J/K.
===========
Kokonaisentopia kasvaa. Termodyn. II lain mukaan kokonaisentropia kasvaa
ja järjestys pienenee. Siis kaikki ok.
MUTTA paikallinen veden (jään) entropia on pienentynyt 1.227 J/K. Itse
asiassa näin on aina kun kpl jäähtyy, sillä siinä dQ<0, joten sille dS<0.
****************************************************

Näin jäähtyvälle kappaleelle entropia pienenee ja järjestys kasvaa.
Tämäkin on OK ja fyysikoiden tuntema asia.
Yo. laskut kuvaa hyvin myös jäätyvää vesilampea, raudan tilalle voi
ajatella vaikka kylmää ilmamassaa.

Tai kuten tietosanakirja sen sanoo:
SPECTRUM,7.osa Lis-Mil, 'lämpöoppi',s.146:
".. eristetylle systeemille eli systeemi A + ympäristö B pätee, että
kokonaisentropian muutos on (15) dS >= 0, missä yhtäsuruusmerkki
vastaa revesibeliä (palautuvaa) prosessia. Tämä yhtälö tunetaan
entropian kasvun periaatteena, ..."
"On kuitenkin huomattava, että tämä periaate pätee ainoastaan
eristetyille systeemeille tai ainakin lämpöeristetyille systeemeille,
sillä jos tarkastellaan esim. ainoastaan systeemiä A, voi siihen liit-
tyvä entropian muutos dS(A) olla joko positiivinen tai negatiivinen."
============
Vesilammikolla (systeemi A) voi siis entropia kasvaa tai pienetä, koska
se on avoin, lämpöeristämätön systeemi.


A.E.Wilder-Smith kuitenkin väittää kirjassaan seuraavaa:
s.19:
"Fysiikan ja erityisesti termodynamiikan lait ovat ristiriidassa
evoluutioteorian kanssa. Näiden lakien perustana olevien kokeellisten
tulosten mukaan aine itsessäään pyrkii kohti epäjärjestystä eli entro-
pian kasvua. Vain teleonomisten, energiaa, kuluttavien koneiden kautta
voi aineen entropiataso taas pienentyä ja järjestys kasvaa."
..
"Fysiikan lakien mukaan aineen on mahdotonta järjestäytyä itsestään
ilman energiaa ja teleonomisia koneita!"

(Teleonominen=päämäärätietoinen, tavoitteellinen)

Mikä on kone jäätyvässä vesiastiassa? Entä mikä teleonominen,
energiaa kuluttava kone on jäätyvässä vesilammikossa, jossa
järjestyksen kasvu vielä tulee kauniina kuvioina näkyviin ?
(ks. Kohta 6 YECONG.html)
Entä kallionkolossa tai suolajärven rannalla kiteytyvissä
mineraali/suolakiteissä ? Mitä päämärätietoisuutta niissä on ??
(Sitä järjestyksen kauneuttahan usein vielä jotkut käyttää
osoituksena Luojan suuresta suunnittelusta.)

s.63:
"Termodynamiikan toinen laki kieltää ehdottomasti aineen itsestään
tapahtuvan järjestäytymisen ilman koneiden apua.
Energiaa käyttävien koneiden avulla toinen laki sallii paikallisen
entropian vähenemisen - mutta ei spontaanina tapahtumana."
..
"Koneet ja mekanismit ovat ilmausta teleonomiasta, joka taas ei ole
epäorgaanisen aineen ominaisuus."

Vesi,H20, on epäorgaaninen aine. Kallioperä, NaCl ovat epäorgaanista ainetta.
II laki ei missään nimessä kiellä aineen järjestäytymistä (kiteytymistä).
II laki ei ylipäänsä puhu mitään koneista, vaan systeemeistä, jona
voi toimia yhtä hyvin jäätyvä lampi, kiven kappale tai ihmisen tekemä
teleonominen termospullo.

Motiivit ja virheen syy selvinnee seuraavista:
s.61:
"Evoluutioteoria opettaa, että elävän solun syntyä edelsi spontaani
kuolleen aineen kemiallinen evoluutio. Toisin sanoen kuollut aine
järjestäytyi itsestään. Manfred Eigen on eräs johtavia hahmoja niiden
joukossa, jotka ovat sitä mieltä, että epäorgaaninen aine järjes-
täytyi spontaanisti."

Yrittäessään tyrmätä Eigenin joka tasolla Wilder-Smithillä 'lyö yli'.
Kaikitenkin tämän vuoksi hän tekee nuo isot mokat.

"Entropia on järjestyksen mitta. Entropian laki on tilastollinen. Pienet
poikkeamat normaalitilanteesta ovat mahdollisia molekyylitasolla.
Entropia voi paikallisesti ja hetkellisesti myös pienentyä."

Pienellä molekyylitasolla entropia voi hetkellisesti pienentyä
tasapainoisessakin systeemissä, jossa vallitsee energia- ja
lämpötasapaino. Tästä Wilder-Smithkin on tietoinen.
Mutta Wilder-Smith, herra nähköön, on unohtanut kokonaan makrotason,
kokonainen kimpale mitä tahansa elotontakin ainetta kasvattaa järjes-
tystään jäähtyessään! (Koko systeemin + ympäristön järjestys pienenee).
Liekö Wlider-Smith koskaan itse laskenut entropialaskuja ?
Lisämahdollisuus olisi, että Wilder-Smith on sekoillut järjestyksiensä
kanssa. Hänhän puhuu (s.48) elottomasta, koodittomasta 1.tason järjes-
tyksestä (proteiinit, timantit) ja 2.tason koodillisesta, elämään
liittyvästä järjestyksestä (DNA,geneettinen koodi).
Mutta se on sekoilua silti. Yllä hän toteaa juuri entropian olevan
järjestyksen mitta. Ja ks. seuraavaa:

s.66:
"Jos epäorg.ainetta säteilytetään auringon energialla, minkäänlaista järjes-
-------------
täytymistä ei tapahdu, kuten jokainen fyysikko ja kemisti tietää."

Eiko minkäänlaista ??!!
Arabimaissa erotetaan auringon avulla suolaa merivedestä. Ensin on
Na+, Cl-, H20 molekyylejä sekaisin, sitten ne molekyylit järjestäytyy
kahteen osaan: NaCl alas ja H20-molekyylit ilmaan. Syntyy sään-
nöllisiä, kuutiollisia, kauniita NaCl-kiteitä. Järjestys kasvaa.
(Ja itsekin hän mainitsee s.48-49 timantit ym. epäorg. kiteet 1.tason
järjestykseen kuuluvina.)
Merivettä voidaan pitää epäorg. aineena, prosessi toimii steriloi-
dullakin merivedellä ! Ja aurinko sen jäätyvän lammen vedenkin on
päivällä lämmittänyt !
(ks. kohta 34 YECONG.html)

s.65:
"Fysikaalinen aine itsessään ei pysty tuottamaan järjestystä, sillä siinä
ei ole tarvittavaa teleonomiaa. Termodynamiikan II pääsääntö, jota uus-
darwinistit eivät valitettavasti tunnu ymmärtävän, sisältää juuri tämän
tosiasian."

En voi millään uskoa, että FYSIIKAN oppikirjat olisivat uusdarwinis-
min pauloissa ! Wilder-Smithin puheet on kertakaikkiaan ristiriidassa
fysiikan oppikirjojen kanssa.


Kuva. Järjestystä luonnossa. Kvartsikiteitä ja fluorikide. (c)KAT.

Liitteessään Wilder-Smith kuitenkin sanoo:
s.138:
"Kolmas pääsääntö sanoo, että kiteen entropia lähestyy nollaa
lämpötilan lähetyessä absoluuttista nollapistettä (-273 C). Kiteen
järjestys siis kasvaa lämpötilan aletessa."

Tämä on juuri mitä minä sanoin kiteistä ! Niinpä Wlider-Smithin on pitä-
nyt lisätä huomautus:
"Huomautus: Energiaa käyttävät koneet pystyvät paikallisesti lisäämään
järjestystä eli pienentämään entropiaa. Järjestyksen lisääntyminen
merkitsee kuitenkin epäjärjestyksen kasvua ympäristössä. Kokonaismuutos
on epäjärjesyksen lisääntyminen. Materia itsessään (suuntaamattoman
energian vaikutuksesta) pyrkii kohti epäjärjestystä. Sen entropia
kasvaa."

Tämä ei auta. Vahinko on jo tapahtunut. Ja vesilammen jäätyessä SEN
entropia pienenee.

S.129 Wilder-Smithiltä lipsahtaa:
"Lapsi voi havaita taivaalla pilvimuodostumia (vähentynyttä entropiaa).
..Mielikuvitus on synnyttänyt teleonomian pilvien alentuneeseen
entropiaan. Ilman lapsen mielikuvitusta pilvien vähentynyt ent-
ropia ei sisällä viestiä eikä teleonomiaa."

Se pilvi tiivistyy ilman lastakin, ilman mielikuvitusteleonomiaa.
Silloin se siis Wilder-Smithin mukaan on (epäorgaanista) ainetta ilman
teleonomiaa, jonka entropian vähentymisen Wilder-Smith aikaisemmin
(ylla s.19,63,66) kielsi !?! --> ristiriita.
(ks. Sähkögeneraattori - Ukkospilvi, kohta 6 YECONG.html)

Wilder-Smith on siis puhunut itsensä täysin solmuun. Suoraan sanoen
mies sekoilee niin, etten edes tiedä, mitä hän oikein ajattelee.
(Vai olenko maailmankuvaltani niin erilainen ?)

Virheet osuu keskeiseen osaan Wilder-Smithin todisteluja ja toistaessaan
sitä jatkuvasti se romahduttaa hänen todistelurakennelmiaan.

LOPPUTULOS:
Luonnonlait siis sallivat epäorgaanisen aineen järjestäytymisen
epäjarjestyksestä järjestyksen suuntaan (vaikkapa kiteytymällä)
ilman teleonomisia, älyllisiä, koneita tai eliöitä. Ja entropia voi
avoimessa systeemissä pienentyä makroskooppisessakin kappaleessa
täysin sopusoinnussa termodynamiikan II lain kanssa. (Suljettua
systeemiähän ei reaalimaailmassa ole, se on vain ideaalimalli).


LAJEISTA:
s.117:
"..lajien sisäistä vaihtelua. Mutaatiot ja valinta voivat aiheuttaa
näitä muutoksia, jolloin ne periytyvät. Tämä on mikroevoluutiota.
.. mikroevoluutio on kiistaton, tieteellinen ja kokeellinen tosi-
asia."
s.121:
"Luonnonvalinta estää lajin muuttumisen toiseksi.."
s.123:
"Käytettävissä oleva kokeellinen todistusaineisto vahvistaa käsitystä,
jonka mukaan mutaatiot voivat saada aikaan muutoksia ainoastaan laji-
rajojen siällä eivätkä niiden yli."

Tamä on ristiriitaista seuraavan kanssa:

s.117:
"Darwinin löytämien erilaisten peippolajien olemassaolo johtuu
------------------------
mikroevoluutiosta."

Varsinkin kun on risteytyskokein todettu ERILAISIA peippolajeja olevan 14.
Ja kokeellisesti on todettu mutaatioiden ja luonnonvalinnan johtavan
uusiin lajeihin (Havaijin wallabi ym.)

-----
Miten professori sitten voi noin erehtyä ?
Ei kai se ehkä niin tavatonta ole. Olin äimänä (olen harrastanut kemiaa),
kun tähtit. luennolla proffa sanoi:".. ja ammoniakkia NH..(kirjoittaa NH)..
öö..mikä se ammoniakin kemiallinen kaava olikaan, tietääkö joku? (Joku
vastaa):-NH3. Proffa jatkaa:-"Kiitos, minulla kun nuo kemian tiedot on
jääneet vähän vajavaisiksi.."
Tällä proffalla on kuitenkin sen verran älliä päässä ,ettei lähde kirjoitta-
maan pamflettia alasta, joita ei hallitse. (Ja kemistit jää räkänauruja
paitsi ;-).

-----------------------------------------------------------------------
Nuo osuu myös alkusynnyn ongelman kohdalle, joten olen osoittanut, ettei
mies voi siinäkään asiantuntija olla. Kemistinkin on noudatettava ja
ymmärrettävä fysiikan lakeja. Wilder-Smithän on lähinnä farmakologian,
lääkeaineiden, tutkija. Hän ei ole itse tehnyt varsinaisia
abiogeneettisiä Miller-tyylin laboratoriokokeita. Hänellä on omia
kokemuksia lähinnä lääkeaineiden synteeseistä.

Miten kirurgi A voisi olla pätevämpi sydämensiirroissa kuin sydänkirurgi
Christian Barnaard, jos kirurgi A:n 'sydänsiirtokokemus' rajoittuu siihen
mitä on lehdistä lukenut ja kokouksissa kuullut Barnaardin tuloksista ?!?

K.A.T.
Updated 14.4.2004