Lauri Raittilan kotisivu

Englannin epäsäännölliset verbit

Merkinnät

1. muoto (infinitiivi, imperatiivi ja yleispreesens)
2. muoto (imperfekti)
3. muoto (partisiipin perfekti, perfekti, pluskvamperfekti, passiivi)
suomennos
vanhentunut merkitys
kirjallisessa/muodollisessa tyylissä
verbiin liittyvät prepositiot
esimerkki, fraasi tms
abide , abode, abided, abode, abided kestää, sietää; noudattaa (by); alistua (by);(vain abode) jäädä, viipyä;jatkua;pysyä, säilyä
arise, arose, arisen nousta esiin; syntyä, saada alkunsa (from jstak)
awake, awoke, awaked , awoken, awaked herätä, herättää (myös kuv)
be, was / were, been olla; tapahtua; merkitä; voida, jaksaa; kestää; tulla joksikin; maksaa; käydä jossakin
It was all so quick. = Se tapahtui niin nopeasti.
It is nothing to him. = Se ei merkitse hänelle mitään.
Is he any better? = Voiko hän jo paremmin?
Will it be long? = Kestääkö se kauan?
I'll be rich tomorrow = Rikastun huomenna
How much is it? = Paljonko se maksaa?
Have you been to China? Oletko ollut Kiinassa?
bear, bore, borne, born kantaa, kannattaa (painoa); omata, jssak on jtak;kantaa, ottaa harteilleen (vastuu); vastata (kustannuksista); kestää, sietää; olla sopivaa; kestää (vertailu ym); synnytää (lapsi); tuottaa, kantaa; tuntea (jtak tunnetta); kääntyä; suuntautua jhk; kantaa, kuljettaa;
[away] viedä, onnistua saamaan;
[down] kukistaa, voittaa; yrittää kaikkensa, ponnistaa kaikin voimin;(synnyttäjästä) ponnistaa;
[down on] lähestyä uhkaavasti jtak; painaa [voimakkaasti] jtak;
[on (upon)] koskea jtak, liittyä jhk;vaikuttaa jhk, olla merkitystä jllek;
[out] tukea; vahvistaa;
[up]kestää (against, under jtak); selviytyä jstak; rohkaista mielensä;
[with] sietää, kärsiä jtak
The letter bears no date. = Kirjeessä ei ole päiväystä.
He can't bear her. = Hän ei siedä häntä.
It won't bear closer examination. = Se ei kestä lähempää tarkastelua.
It doesn't bear thinking about. = Sitä kärsi edes ajatella.
bear fruit = kantaa hedelmää
bear left = kääntyä vasemmalle
Be borne on the wind. = Kulkeutua/kantautua tuulen mukana.
bear oneself = käyttäytyä
bring sth to bear [on] = käyttää, soveltaa jtak [jhk]
beat, beat, beaten lyödä, voittaa (vastustaja)
become, became, become tulla joksikin; käydä, tapahtua (jllek(of) jotenkin); sopia jollekulle, pukea jotakuta;
become anxious = huolestua
What will become of us? = miten meidän käy?
The hat is very becoming to her = Hattu pukee häntä
begin, began, begun alkaa, aloittaa; saada alkunsa
behold, beheld, beheld katsoa, nähdä;
bend, bent, bent taivuttaa, taipua; koukistua, koukistaa;(tiestä ym) tehdä mutka; kumartua;
bereave, bereft, bereaved, bereft, bereaved riistää, ryöstää jklta jtak (of);
beseech, besought, beseeched, besought, beseeched anoa, rukoilla (sb for sth jklta jtak; sb to do sth jkta tekemään jtak)
beset, beset, beset piirittää;ympäröidä [joka puolelta];(kuv) ahdistaa
beset with difficulties = täynnä vaikeuksia
bestride, bestrode, bestridden, bestrid, bestrode istua tai seistä hajareisin jnk päällä, ratsastaa jllak
bet, bet (Br myös betted), bet (Br myös betted) lyödä vetoa (on jnk puolesta);(ark) veikata, olla jtak mieltä;
betake, betook, betaken (oneself to) lähteä jhk
bethink, bethought, bethought (oneself) miettiä;muistaa (of jtak)
bid, bid, bid (huutokaupassa) tarjota, huutaa;(liik) tehdä t. antaa tarjous (on jstak);
[up] tarjota enemmän
bid against sb = tarjota enemmän kuin joku
bid, bade, bad, bidden käskeä; pyytää (sb do sth jtak tekemään jtak); lausua, toivottaa
bind, bound, bound (myös kuv.) sitoa, yhdistää, kiinnittää, kytkeä
kietoa, kääriä;sitoa (haava); ympäröidä
(kirjap) sitoa
velvoittaa (to jhk); olla sitova;
pysyä koossa, kovettua; kovettaa
bind oneself to something = sitoutua jhk
bite, bit, bitten purra, puraista, haukata;(hyönteisestä) pistää;
kirvellä, polttaa
(kalastus) syödä, nykiä; tarttua syöttiin, houkutukseen
syövyttää; syöpyä; pureutua (into jhk)
(auton renkaista ym) pitää, olla pitoa; tarttua
Bite into an apple. = Haukata omenaa
Bite off a piece of something. = Haukata pala jostakin
bite back = jättää sanomatta jotakin
Bite off more than one can chew. = Yrittää haukata liian suuri pala
Once bitten twice shy. = Vahingosta viisastuu.
What's biting you? Mikä sinua vaivaa/riivaa?
bleed, bled, bled vuotaa verta;
iskeä joltakulta suonta;
(ark) kiristää, nylkeä;
(puusta ym) vuotaa mahlaa;
ilmata (lämpöpatteri, jarrut);
laskea pois vettä t. ilmaa (ym)
bleed to death =vuotaa kuiviin
bleed white = imeä tyhjiin;nylkeä puhtaaksi
bless, blessed, blest, blessed, blest siunata; kiittää, ylistää
bless me!, God bless my soul!, well I'm blessed = siunatkoon!, hyvänen aika!
bless you! (aivastuksen jälkeen) terveydeksi!
I'm blessed if I know = en totta tosiaan tiedä
He is blessed with something. = Häntä on siunattu jollakin, hänelle on siunaantunut jotakin
blow, blew, blown
break, broke, broken
breed, bred, bred
bring, brought, brought
broadcast, broadcast, broadcast
build, built, built
burn, burnt, burned, burnt, burned
burst, burst, burst
buy, bought, bought
can, could, -
cast, cast, cast
catch, caught, caught
chide, chided, chid, chided, chid, chidden
choose, chose, chosen
cleave, cleaved, clove, cleft, cleaved, cloven, cleft
cling, clung, clung
come, came, come
cost, cost, cost
creep, crept, crept
cut, cut, cut
deal, dealt, dealt
dig, dug, dug
dive, dived, (Am) dove, dived
do, did, done
draw, drew, drawn
dream, (erit Br) dreamt, (erit Am) dreamed, (erit Br) dreamt, (erit Am) dreamed
drink, drank, drunk
drive, drove, driven
dwell, (erit Br) dwelt, (erit Am) dwelled, (erit Br) dwelt, (erit Am) dwelled
eat, ate, eaten
fall, fell, fallen
feed, fed, fed
feel, felt, felt
fight, fought, fought
find, found, found
flee, fled, fled
fling, flung, flung
fly, flew, flown
forbear, forbore, forborne
forbid, forbade, forbad, forbidden
forecast, forecast, forecast
foreknow, foreknew, foreknown
foresee, foresaw, foreseen
foretell, foretold, foretold
forget, forgot, forgotten, forgot
forgive, forgave, forgiven
forsake, forsook, forsaken
forswear, forswore, forsworn
freeze, froze, frozen
gainsay, gainsaid, gainsaid
get, got, got (Am myös) gotten
gild, gilded, gilt, gilded, gilt
gird, girded, girt, girded, girt
give, gave, given
go, went, gone
grave, graved, graven, graved
grind, ground, ground
grow, grew, grown
hang, hung, hung
have, had, had
hear, heard, heard
heave, heaved, hove, heaved, hove
hew, hewed, hewn, hewed
hide, hid, hidden, hid
hit, hit, hit
hold, held, held
hurt, hurt, hurt
inlay, inlaid, inlaid
keep, kept, kept
kneel, knelt, (erit Am) kneeled, knelt, (erit Am) kneeled
knit, knitted, knit, knitted, knit
know, knew, known
lade, laded, laden, laded
lay, laid, laid
lead, led, led
lean, (erit Br) leant, (erit Am) leaned, (erit Br) leant, (erit Am) leaned
leap, leapt, leaped, leapt, leaped
learn, learnt, learned, learnt, learned
leave, left, left
lend, lent, lent
let, let, let
lie, lay, lain
light, lit, lighted, lit, lighted
lose, lost, lost
make, made, made
may, might, -
mean, meant, meant
meet, met, met
misdeal, misdealt, misdealt
mislead, misled, misled
misspell, (erit Br) misspelt, (erit Am) misspelled, (erit Br) misspelt, (erit Am) misspelled
misspend, misspent, misspent
mistake, mistook, mistaken
misunderstand, misunderstood, misunderstood
mow, mowed, mown, mowed
outbid, outbade, outbid, outbidden, outbid
outdo, outdid, outdone
outgrow, outgrew, outgrown
outshine, outshone, outshone
overbear, overbore, overborne
overcome, overcame, overcome
overdo, overdid, overdone
overfeed, overfed, overfed
oversleep, overslept, overslept
overtake, overtook, overtaken
overthrow, overthrew, overthrown
partake, partook, partaken
pay, paid, paid
put, put, put
read, read, read
rend, rent, rent
rid, rid, ridded, rid, ridded
ride, rode, ridden
ring, rang, rung
rise, rose, risen
run, ran, run
saw, sawed, sawed, (erit Br) sawn
say, said, said
see, saw, seen
seek, sought, sought
sell, sold, sold
send, sent, sent
set, set, set
sew, sewed, sewn, sewed
shake, shook, shaken
shall, should, -
shear, sheared, sheared, shorn
shed, shed, shed
shine, shone, shone
shit, shit, shitted, shat, shit, shitted, shat
shoe, shod, shod
shoot, shot, shot
show, showed, showed, shown
shrink, shrank, shrunk, shrunk
shut, shut, shut
sing, sang, sung
sink, sank, sunk
sit, sat, sat
slay, slew, slain
sleep, slept, slept
slide, slid, slid, slidden
sling, slung, slung
slink, slunk, slunk
slit, slit, slit
smell, (erit Br) smelt, (erit Am) smelled, (erit Br) smelt, (erit Am) smelled
smite, smote, smitten
sow, sowed, sown, sowed
speak, spoke, spoken
speed, sped, speeded, sped, speeded
spell, (erit Br) spelt, (erit Am) spelled, (erit Br) spelt, (erit Am) spelled
spend, spent, spent
spill, (erit Br) spilt, (erit Am) spilled, (erit Br) spilt, (erit Am) spilled
spin, spun, span, spun
spit, spat, spit, spat, spit
split, split, split
spoil, spoilt, spoiled, spoilt, spoiled
spread, spread, spread
spring, sprang, sprung, sprung
stand, stood, stood
steal, stole, stolen
stick, stuck, stuck
sting, stung, stung
stink, stank, stunk, stunk
strew, strewed, strewn, strewed
stride, strode, stridden
strike, struck, struck
string, strung, strung
strive, strove, striven
swear, swore, sworn
sweep, swept, swept
swell, swelled, swollen, swelled
swim, swam, swum
swing, swung, swung
take, took, taken
teach, taught, taught
tear, tore, torn
tell, told, told
think, thought, thought
thrive, thrived, throve, thrived, thriven
throw, threw, thrown
thrust, thrust, thrust
tread, trod, trodden, trod
undergo, underwent, undergone
understand, understood, understood
undertake, undertook, undertaken
undo, undid, undone
upset, upset, upset
unwind, unwound, unwound
wake, woke, waked, woken, waked
wear, wore, worn
weave, wove, woven
wed, wedded, wed, wedded, wed
weep, wept, wept
wet, wetted, wet, wetted, wet
will, would, -
win, won, won
wind, wound, wound
withdraw, withdrew, withdrawn
withhold, withheld, withheld
withstand, withstood, withstood
wring, wrung, wrung
write, wrote, written
Tämä sivu on viimeksi päivitetty 2002-03-23
Tätä sivustoa on viimeksi päivitetty 2002-08-05
Lauri Raittila lr@iki.fi