english suomi    

Oulun Yliopiston Kemistit r.y. - Valenssi

Mikä oikeastaan on valenssi? Kemiallisena terminä valenssilla on useita merkityksiä. On olemassa valenssielektroneja, valenssivöitä, valenssi voi tarkoittaa myöskin ionin sähkövarausta tai kovalenttisten sidosten määrää. On olemassa myös Valenssi ry, viralliselta nimeltään Oulun yliopiston kemistit ry, joka ajaa opiskelijoiden etuuksia moninaisin tavoin. Valenssi ry on ollut olemassa jo vuodesta 1966, eli se alkaa olla keski-ikää lähestyvä, mutta silti varsin nuorekas yhdistys.

Valenssi järjestää tapahtumia, myy luentomonisteita (siis prujuja) ja muuta tarpeellista kemistintarviketta, kehittää laitoksen opetustoimintaa sekä edustaa ja edistää muutenkin kemian opiskeltavuutta. Ehkä näkyvin toiminnan muoto on kuitenkin niin kutsuttu Koppi. Taaskaan ei pidä sotkeentua liikaa kemian termistöön ja ajatella alkeiskoppeja, vaikka Koppi saattaa jokseenkin alkeelliselta vaikuttaa asiaan perehtymättömälle. Koppi on jokaisen kemistin turvapaikka suuressa Oulun yliopistossa: sieltä saa kahvia, teetä ja sympatiaa. Valenssilla on myös oma lehti, tutor-tupa ja juuri edessäsi olevat nettisivut.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Oulun Yliopiston Kemistit r.y. (Valenssi) ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Oulun Yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa kemiaa opiskelevien tieteellistä ja ammatillista kehitystä ja vaalia opinto- ja ammattikysymyksiin liittyviä etuja ja harrastuksia sekä lisätä kemian opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.


Yhdistys toimii järjestämällä esitelmätilaisuuksia, luentosarjoja, väittely- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä retkeilyä ja illanviettoja, harjoittamalla opinto-ohjausta, julkaisu- ja kerhotoimintaa, välittämällä harjoittelupaikkoja sekä muilla samanlaisilla tavoilla.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä toimeenpanemaan keräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.


Valenssin hallituksella on oikeus, täysimääräisenä pidetyn kokouksen perusteella, jakaa stipendejä kemianopiskelijoille kulloinkin vallitsevan taloudellisen tilanteen mukaan.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun yliopiston Luonnontieteellisessä tiedekunnassa kemiaa toimintavuonna opiskeleva henkilö sekä Oulun yliopiston Kemian laitoksella työskentelevä akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö.


Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä yhdistykseen varsinaisena jäsenenä kuulunut henkilö, joka ei ole erotettu yhdistyksestä ja joka ei voi enää kuulua yhdistykseen varsinaisena jäsenenä.


Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.


Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistystä tai erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.


Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus ja se otetaan käsiteltäväksi seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.


Ellei ehdotusta yksimielisesti kannateta, se katsotaan rauenneeksi.


Jäseneksi aikovan on ilmoitettava liittymisestään yhdistyksen hallitukselle, joka hyväksyy uudet jäsenet.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, ekskursiomestari ja kolmesta viiteen (3-5) lisäjäsentä, jotka hoitavat yhdistyksen eri toiminta-aloihin kuuluvia tehtäviä.


Hallituksen valitsee kevätkokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.


Hallituksen toimikausi on yksi vuosi alkaen 1. tammikuuta.


Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävistään pätevien syiden perusteella ja valitsee hänen tilalleen toisen henkilön viimeistään seuraavassa kokouksessa.


10§

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi ainakin neljä jäsentä on läsnä.


Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1) huolehtia yhdistyksen virallisesta edustuksesta,

2) huolehtia niiden tehtävien suorittamisesta, jotka yhdistyksen kokous määrää,

3) valvoa kaikkien toimihenkilöiden toimintaa,

4) valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat,

5) valita tarvittavat toimihenkilöt


11§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. Talousasioissa taloudenhoitaja yksinään.


12§

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen toimeksiannosta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään neljä jäsentä asiansa ilmoittaen niin vaatii.


Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viisi päivää ennen kokousta yliopiston Kemian laitoksen ilmoitustaululla.


Kokouskutsussa on ilmoitettava yhdistyslain 14§:n 1. momentissa tarkoitetut asiat ja vaalit.


13§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on yksi vuosi alkaen 1. tammikuuta.


14§

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan kevätkokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.


15§

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen kevätlukukauden alussa viimeistään tammikuun aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

3) esitetään hallituksen laatima vuosikertomus,

4) esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto yhdistyksen varain- ja omaisuuden hoidosta,

5) päätetään tilien hyväksymisestä ja hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta,

6) valitaan kuraattori,

7) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, ekskursiomestari ja 3-5 hallituksen lisäjäsentä johtamaan eri toimialoja,

8) valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet,

9) hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten, ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus,

10) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten,

11) käsitellään kokoukselle esitetyt muut asiat.


16§

Kokouksissa on puhevalta kaikilla jäsenillä ja äänioikeus kaikilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.


Kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kymmenen äänioikeutettua jäsentä on läsnä.


Päätöksen tekeminen asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä ja jota ei ole kokoonkutsussa mainittu, lykätään seuraavaan aikaisintaan viikon kuluttua pidettävään kokoukseen, jos kaksi äänioikeutettua sitä vaatii.


Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.


Äänestys on suoritettava suljettuna, jos kaksi äänioikeutettua niin vaatii.


Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.


Vaalit suoritetaan suljettuna, jos ehdokkaita on enemmän kuin kaksi.


17§

Yhdistys voi valita kuraattorikseen jonkun Oulun Yliopiston kemian laitoksen opettajakuntaan kuuluvista henkilöistä. Kuraattori toimii yhdistyksen neuvonantajana ja yhdysmiehenä yhdistyksen ja yliopiston viranomaisten välillä.


18§

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka on toiminut seuran tarkoitusperiä vastaan tai muulla tavalla vahingoittanut yhdistystä.


Hallitus voi rajoittaa toveripiirissä rikkomuksen tehneen jäsenen toimintaoikeutta yhdistyksessä korkeintaan vuodeksi.


Hallituksen päätöksellä voidaan erottaa yhdistyksestä sellainen varsinainen, seniori- tai kannattajajäsen, joka on kahden peräkkäisen vuoden ajan laiminlyönyt hänelle määrättyjen maksujen suorittamisen.


19§

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos yksinkertainen enemmistö ehdotusta kannattaa ja seuraavassa, aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa 2/3 läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sen hyväksyy.


20§

Kysymys yhdistyksen lopettamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, josta on ilmoitettava ainakin kahdessa oululaisessa sanomalehdessä ja joissa myöskin seniorijäsenillä on äänioikeus.


Lopettamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden viikon väliajoin, 4/5 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.


21§

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyy sen puhdas omaisuus suomalaisen kemian tutkimisen tukemiseen. Omaisuuden käyttöä valvomaan valitaan lopettamiskokouksessa viisi luottamusmiestä.


22§

Muissa kysymyksissä noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.